تدریس 

من برای پزشکان, روانشناسان و همچنین سازمان های مختلف کارگاه آموزشی ارائه می دهم

من در دانشگاه ها, مدارس و سازمان های غیرانتفاعی جلسات آموزشی در زمینه جنسیت و هویت جنسی ، ارتباط بین سلامت روانی و جنسی برگزار کرده ام 


برخی از مباحثی که در گذشته ارائه کرده ام شامل موارد زیر است​

سکسوالیته و فرهنگ 
چگونه با رفتارهای جنسی "چالش برانگیز" برخورد کنیم

چه زمانی صحبتاز  رابطه جنسی صحیح نیست؟

ارتباط صدمه روحی و جنسیت و چگونگی بهبود آن 

اطلاعات صحیح و علمی در مورد پورن 

صحبت در مورد سلامت جنسی با کودکان و جوانان

قیمت:

لطفا برای قیمت با من تماس بگیرید

Some of our clients

01

Department for Child Protection

02

Relationships Australia SA

03

SA Health Social Work Advisory Group

04

Uniting Communities

05

Northern Adelaide Local Health Network

06

Gryphon Psychology

07

Skylight Mental Health

Professional Woman

Mental Health practitioner
Sexuality in Psychotherapy Workshop

"Great training! I learnt lots of practical information to utilise in my practice with survivors of childhood sexual abuse."

Smiling Business Woman

Counsellor
Responding to Disclosures of Sexual Violence Workshop

Anisa is a great trainer. It is not easy to present on sexual violence and trauma in an interesting and engaging manner.

Professional Man Smiling

Psychologist
Non-shared Reality Workshop

I love this approach to the hearing voices experience. Appreciating diverse human experiences .

What other professionals say

*The testimonials are from Relate Sexology clients but the photos are not as our feedback process is anonymous.